Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon,
Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.


Gebed van Efraim de Syrier

Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van ledigheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.
(Grote buiging)
Maar schenk mij, Uw dienaar,
de geest van reinheid, nederigheid, geduld en liefde.
(Grote buiging)
Ja, Heer en Koning, doe mij mijn eigen fouten zien en niet mijn broeder veroordelen,
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
(Grote buiging)
Heer reinig mij, zondaar.
(12x met kleine buigingen)
(Herhaling van het gebed met alleen op het einde een grote buiging)


Mededeling.

Beste parochianen,
broeders en zusters,


Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de diensten in Nijmegen voorlopig geen doorgang kunnen vinden

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in Noord-Brabant en Gelderland zijn nog van dien aard dat het momenteel onverantwoord is in Nijmegen met een groep gelovigen bijeen te komen die over een groot gebied verspreid wonen, hoewel er nog uitzonderingen gemaakt worden voor religieuze bijeenkomsten. Daar zullen wij alleen maar in uiterste noodzaak gebruik van maken (zoals begrafenisdiensten).

Ook Patriarch Kyrill heeft de gelovigen opgeroepen om niet naar de diensten te komen, maar thuis te bidden. De diensten in de kerken weliswaar gewoon door, maar in de meeste gevallen achter gesloten deuren. U kunt zich in Uw gebed aansluiten bij de diensten die in Nederland nog achter gesloten deuren worden gehouden, zoals in Amsterdam (te volgen via internet) en Rotterdam.

Afhankelijk van het verloop van de pandemie en de betreffende maatregelen van de overheid zullen we U zo snel mogelijk informeren wanneer het weer verantwoord is om diensten te houden met in achtneming van de dan geldende regels. Maar bereid U zich vast voor op een 'dienstenloze' Pasen die wij toch in ons hart vreugdevol zullen vieren in dankbaarheid aan God voor al het goede dat hij ons schenkt en waar wij ons nu pas van bewust worden.

Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

Verder doe ik een beroep op U om onze parochie niet te vergeten en in plaats van in de kerk Uw donaties via de bank over te maken, want ook wij hebben naast de diensten geen andere inkomsten.

Ik wens U nogmaals een goed vervolg van de Vastentijd toe; blijf thuis bidden voor de zieken en ouderen en voor elkaar, vraag God om bescherming en een spoedig einde van deze pandemie.

Ik hoop U allen weer spoedig te zien,
met Gods zegen,

vader Sergi Merks

31.03.2020

№ B2001
CIRCULAIRE
12 maart 2020

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Godminnende werkers van de kerk en
kloosterlingen, eerwaarde geestelijken van het Bisdom Den Haag!

Samen met u ga ik elke stap op de weg van de Grote Vastentijd in deze tijden van onverwachte beproevingen voor onze spirituele standvastigheid, die tot uiting komen in de bezorgdheid van de wereld om ons heen over de snelle ontwikkeling van de coronavirusinfectie, dat de gezondheid en levens van mensen over de hele wereld aangrijpt.

Op 11 maart van dit jaar gaf ook de Heilige Synode van de Russisch-orthodoxe kerk uiting aan deze zorg en betuigde zij haar medeleven aan de familieleden en vrienden van slachtoffers van deze ziekte. Ook zegende zij het werk van de artsen en vrijwilligers die de zieken bijstaan en die preventieve maatregelen nemen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De stem van deze hierarchen van de Russisch-orthodoxe kerk roept op tot terughoudendheid, nuchterheid en gebedsvol vertrouwen, en vestigt de aandacht op het feit dat een gelovige niet moet toegeven aan paniek en angsten ten gevolge van de verspreiding van onbevestigde informatie over de infectie.

Tegelijkertijd waarschuwt de Heilige Synode voor een lichtzinnige houding ten opzichte van infecties en voor het negeren van medische preventieve voorschriften.

De belangrijkste oproep van onze Kerk dezer dagen is een geintensiveerd gebed dat de ziekte moge worden overwonnen en dat kracht moge worden gegeven aan de artsen die ertegen strijden.

Indachtig deze heilige oproep, verzoek ik onze geestelijkheid om in alle diensten in de de vredeslitanie de volgende aanvullende beden en priestergebed ten gehore van het volk te gebruiken:

- Dat de Heer vanuit Zijn heilige Tempel moge horen naar ons, dat hij de ziekte die ons
overspoelt moge genezen en de stromen van wetteloosheid die ons in verwarring brengen,
moge stelpen, bidden wij de Heer.

- Dat de Heer ons in Zijn ontferming spoedig moge bevrijden van besmetting en ziekte,
bidden wij de Heer.

Gebed: Heer onze God, zie neer van uit Uw woonplaats in den hoge op het gebed van ons,
Uw zondige en onwaardige dienaren, wend in Uw goedheid en barmhartigheid alle
besmetting met dodelijke ziekten van ons af, die mensen onzichtbaar en ontijdig treffen;
spaar de zwakken en laat niet de zielen verloren gaan in de dood van ons die in berouw, met
een vermorzeld hart en met tranen, vluchten tot U, onze Barmhartige God.
Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding; Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dierbare vaders, broeders en zusters! Zoals u weet, heeft de Nederlandse regering gisteren aanvullende preventieve maatregelen aangekondigd, waaronder een verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen. In dit verband verzoek ik alle rectoren en bestuurders van de parochiegemeenschappen van ons bisdom om de volgende tijdelijke maatregelen te faciliteren:

  • Geef serieuze aandacht aan de voorschriften van de overheid die gericht zijn op het voorkomen van verspreiding van de epidemie. Deze dienen onverkort te worden gehandhaafd.
  • Neem de eerste stappen om alle parochieleden die de kerkdiensten bij willen wonen hiertoe in staat te stellen zonder de limiet van 100 personen in een ruimte te overschrijden, die door de autoriteiten is vastgesteld.
  • Bij het minste vermoeden is van verkoudheid en bij een zwakke gezondheid, wordt zowel aan geestelijken als aan parochianen aangeraden om thuis te bidden en niet naar de kerk te komen. Degenen die zich onwel voelen, hebben de zegen voor een versoepeling van het vasten en een gematigde inname van maaltijden die niet volgens de vastenregels zijn, in overeenstemming met medisch advies.
  • Geestelijken die positief hebben getest op het virus informeren hun rector en hun diocesane bisschop via de diocesane secretaris over hun gezondheidstoestand.
  • Voor personen die zich door ouderdom of chronische ziekte zwak voelen, is het raadzaam om de tijd die zij in de kerk doorbrengen te beperken.
  • Het beperken voor parochianen van elk lichamelijk contact, zowel met elkaar als met de geestelijkheid, en met kerkelijke gebruiksvoorwerpen is aanvaardbaar.
  • De Heilige Communie die tot genezing van ziel en lichaam wordt uitgereikt, blijft onveranderd. Deelname aan de heilige Communie wordt overgelaten aan het persoonlijk oordeel van de gelovige in overleg met de biechtvader.

Geliefde gelovigen, mede-deelgenoten van de Goddelijke barmhartigheid! Mogen ons gebed en ons geloof niet verzwakken! Mogen op al onze wegen de woorden van de psalmist een geestelijke troost voor ons zijn: “Wie onder de schutse des Allerhoogsten verblijft, en onder de bescherming woont van de God des hemels, hij mag zeggen tot de Heer: Gij zijt mijn Beschermer en mijn toevlucht, Gij zijt mijn God op Wie ik vertrouw. Want Hij zal u losrukken uit de strik der jagers, uit de dodelijke ziekte…” (Ps.90)


Met mijn liefde en zegen,

Aartsbisschop van Den Haag en Nederland


Nieuw!Aartspriester : Vader Sergi Merks Tel.: 023-5325355. e-Mail schrijven

Diensten: Iedere tweede en vierde zondag van de maand. (zie onze Kalender)
Adres diensten: "Byzantijnse kapel" Dobbelmannweg 3, Nijmegen / Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
Contactadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
ANBI RSIN nummer: 818833373
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845